Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat af generalforsamling
Aktivitetscentret Sydvestvej 12

Tirsdag den 25. februar 2020, kl. 13.001. Valg af dirigent og referent.
Flemming Hansen var forhåndsudpeget af rådet og valgtes til dirigent uden indvendinger fra forsamlingen. Han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet. Lone Grannon valgtes iflg. vedtægterne til referent.


2. Valg af stemmetællere. Punktet udgik, da der ikke skulle stemmes grundet fredsvalg. Dvs. antallet af opstillede kandidater svarer til antallet af ledige pladser i rådet.

3. Centerrådets beretning v. formand Bjarne Knudsen. 

Formand Bjarne Knudsen startede med en orientering om alle årets arrangementer, nye tiltag og samarbejdspartnere.
 
Arrangementer siden sidste generalforsamling

Juleferie til Goslar
Fredagsbar
Fælles jule- og påskefrokost
Æbleskiverally
2 x modeshow 
Den Lille Lune 
Cykeltur og frokost i Ishøj Havn
Mortens eftermiddag
Valentinsdag
Sommerferietur til Nordfriesland og Helgoland
Skærsliberbesøg med lækkerier fra Fiskeholdet
Kulturnat
Frivilligfest med pølsevogn
Sommer- og efterårsfest
Mændenes dag
Køge dansefest
Julemarked
Juleafslutning
Taskesalg
Tilbud om massage
Så syng da dansk
Fællessyning af muleposer


Nye tiltag siden sidste generalforsamling

Bowls
Akvarel
Engelskhold
SMART-træning ud af huset
Samtalesalon
Musikbanko
Puslespil
Sunde alternativer i cafeen i form af frugt- og grøntbowle samt nøddemix


Aktiviteter afsluttet siden sidste generalforsamling
Fællessang
Fransk
Latin
Banko


Centerrådet og Lone har arbejdet på og deltaget i bl.a.:

Bogsalg for biblioteket
Kulturudvalgsmøde
Frivilligindsats ifm. Glostrup Festival
Influenzavaccination i samarbejde med Seniorrådet
Rekrutteringstiltag i Glostrup Centret samt ved Apoteket
Nytårskur – hvor vi tilbød en ”Følgesvendsordning”
Inspirationstur for centerrådet
Borgerbusturen
Årligt møde med frivillige 


Samarbejdspartnere:

Borgerrådgiveren
Ældresagen
Seniorrådet
Glostrup Kultur
Glostrup festivalen 
Borgerservice
Forebyggelseskonsulenterne
Demenskoordinatorerne 
Ældrecentret Sydvestvej
Høreforeningen
Danske Seniorer
Dansk Firmaidræt
Udføreenheden 
Musikskolen
Glostrup Folkekor


Hvad optager os ellers lige nu:

At få installeret et nyt lyd- teleslyngeanlæg.
At få kigget på vores holdaktivitet og om de forskellige frivilligindsatser stadig er aktuelle. 
At få budskabet om vores tilbud ud til så mange som muligt, også førtidspensionisterne, der ikke helt har fået øjnene op for os endnu.
Div. samarbejder med interessenter med samme målgruppe som os, men også at tænke i samskabelse med nye partnere og gerne for at nedbryde myter om seniorlivet. 
At være udadvendte og gavmilde med vores menneskelige ressourcer og tid, ved at byde sig til ift. nærsamfundsprojekter. Herunder at spotte borgere, der har det svært og hjælpe dem videre, så de kan få den rette hjælp. 
At klæde Centerrådet bedst muligt på til at varetage div. opgaver – bl.a. ved at besøge andre centres brugerbestyrelser og udveksle erfaringer.
Nye aktiviteter, der holder gang i krop og sind, herunder især aktiviteter for mænd, der desværre ikke er helt så gode til selv at søge herned.


4. Regnskab for Aktivitetscentret v. Lone Grannon. 

Jeg skal lægge ud med at sige, at stort set alle aktiviteter går i 0 eller giver overskud, og at Centret er indstillet, men ikke godkendt, til at få overført et 2019 overskud på godt 50.000 kr. Adgang til overførslen vil blive politisk godkendt medio 2020 v. Kommunalbestyrelsen. 

En del af det samlede overskud bliver, i henhold til vedtægterne, hvert år brugt til en frivilligudflugt eller fest – en udgift der er vel spenderet. I overskuddet ligger desuden en opsparing, der har til formål at finansiere et gratis fællesarrangement, hvor vi bringer alle vores faste brugere sammen. 

Overskuddet er ligeledes anvendt til opdatering af og licenser til vores IT-programmer, en bærbar projektor, nyt klæde på billardborde, en makulator, stumtjener, cromecast, div. motionsremedier, frakkekroge til toiletterne, løsdele til kaffemaskine, scanner til filmværksted, div. navneskilte til rådet m.f., limpistol, plader til skæremaskine, div. krus, vingaver til forskellige mærkedage samt inspirationsforedrag for bl.a. malerholdet.

En tilbagevendende post er udgiften til KODA, der opkræver en slags licens ved national brug af musik i forskellige sammenhænge. Af andre udgifter har centrets økonomi dækket toner og leasing af kopimaskine til administrationen, forsikring af datastuen, diverse serviceaftaler på bl.a. kaffemaskine og kasseapparat og forplejning til frivillige. Herudover investeres i efteruddannelse af vores frivillige undervisere, hvor dette er ønsket. 

Af indtægter, kommer de fleste fra det daglige cafésalg, fester samt afslutningsfrokoster. Yderligere har følgende bidraget med indtægter i 2019:

Div. underholdning i huset, herunder lotterier, banko, salg af hobbyartikler og tøj, IT-undervisning, overspilning af film og dias, Kulturnat og Julemarked samt forskellige spis-sammen arrangementer og forplejningsindtægter fra forskellige møder i huset. 

Herudover udstiller og sælger mange egne kreationer, hvor vi løbende appellerer til, at man afregner 10 % til huset, bl.a. til dækning af vores udstillingsskabe, poser, kvitteringsblokke o.lign. indkøbt til formålet.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige en stor tak til mit centerråd og mine medarbejdere, der på hver sin måde bidrager til en god stemning og hjælper mig i det daglige og til alle de frivillige, der løfter en meget meningsfuld opgave. 

Sidst men ikke mindst tak til alle jer brugere, der gør dette hus til noget helt særligt. Jeg glæder mig til et spændende 2020 sammen med jer alle. 

Når nu vi alle senere får kaffe og æblekage, så vil jeg gerne underholde med et lille eventyr om vores rammer, som jeg har skrevet til lejligheden. Jeg håber I bliver hængende. 


5. Centerrådets visioner for fremtidige aktiviteter og investeringer

Punktet blev behandlet under punkt 4.  


6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag. 


7. Valg til Centerråd

I følge aktivitetscentrets vedtægter var fristen for opstilling til centerrådet den 28. januar 2020. Listen hertil var opsat/nedtaget rettidigt.

De tilstedeværende medlemmer i rådet præsenterede sig.  To medlemmer havde tilkendegivet, at de ønskede at indtræde i rådet som suppleanter. Rådet konstituerede sig efter Generalforsamlingen, og ser i skrivende stund således ud: 

Bjarne Knudsen Formand
Peter Annfeldt Næstformand
Flemming Hein Andersen Sekretær
Elisabeth Kjergaard Medlem
Eva Brunhøj Medlem
Irene Grevy Medlem
Gert Kristensen Medlem
Freddy Rose Nyt medlem – Suppleant 1 år
Lene Enevoldsen Nyt medlem – Suppleant 2 år8. Eventuelt

Mona spurgte, hvem der betaler evt. nyt inventar til centret. Hertil svarede Lone, at vi ikke har store inventarmidler og derfor skal søge midler til større indkøb/udskiftning. 

Lone fortalte, at hun havde søgt Veluxfonden til et nyt tiltag med navnet ”Bevæg og Berør”. Man havde søgt midler til indkøb af en FitVibe motionsmaskine og en massagestol. Marianne spurgte, hvem der søger fonde. Lone svarede at det gjorde rådet og hun i fællesskab. 

Liselotte meldte sig til følgesvendsordningen.

Lone meddelte at vores kære Inger Andersen var gået bort og underrettede om tid og sted for bisættelse. Under dette punkt forklarede Lone, hvorfor huset ikke må anvendes til begravelseskaffe o.lign. arrangementer. Vi må ikke bryde den kommunale fuldmagt og konkurrere med de lokale etablissementer. 

Lone fortalte også kort, at vores vedtægter stadig forbyder borgere fra andre kommuner at komme fast i centret. Det er selvfølgelig ok, at have en ledsager med til vores festarrangementer.

Peter/Sonja gjorde reklame for vores ferierejser, herunder tur til Prag i efteråret. Disse ture, er også åbne for andre end centrets brugere.

Liselotte bemærkede, at det var underligt, at man ikke kunne købe billetter med mobilepay. Lone forklarede, at der p.t. ikke er mulighed derfor, men at det vil komme med tiden. P.t. kan man kun købe fødevarer med mobilepay. 

Afslutningsvis blev deltagerne talt til ca. 80. Mødet sluttede kl. 14.00 med kaffe, Æblekage og et lille eventyr.


Referat af 16/06/20Lone Grannon